}

Pon - Pt: 7:00 - 22:00, Sob: 7:00 - 20: 00, Ndz: 9:00 - 20:00

kontakt@panaceumradomsko.pl

795 074 167

Regulaminy klubu
OGÓLNY REGULAMIN KLUBU
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Członków Klubu Fitness Panaceum z siedzibą w Radomsku, przy ul. Sierakowskiego 15-17, zwanego dalej Klubem. Regulamin jest integralną częścią Formularza Rejestracyjnego zwanego dalej Formularzem oraz Umowy Członkowskiej zwanej dalej Umową zawartej z klientem zwanym dalej Członkiem Klubu.
 2. Z usług oferowanych w Klubie mają prawo korzystać osoby, które dokonały stosownych opłat oraz złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń fizycznych oraz wykupiły wejście jednorazowe lub wybrany przez siebie karnet z aktualnej oferty Klubu.
  &2. Członkostwo Klubu
 1. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, która ukończyła 16 rok życia, może zostać Członkiem Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Członkiem Klubu zostaje osoba dokonująca rejestracji za pośrednictwem Formularza oraz zawierająca Umowę na czas określony.
 3. Umowa może zostać zawarta na czas określony: 6 lub 12 miesięcy.
 4. W przypadku Umowy na czas określony, Umowa obowiązuje przez okres na jaki została zawarta z wyjątkiem sytuacji przewidzianej &2 pkt 9 Regulaminu.
 5. W przypadku Umowy na czas określony: 6 i 12 miesięcy, Umowa obowiązuje do momentu jej zakończenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia najbliższej płatności abonamentowej.
 6. Aby rozwiązać Umowę na czas określony zawartą na okres 6 lub 12 miesięcy Klubowicz ma obowiązek zgłosić pisemnie chęć rozwiązania Umowy poprzez formularz dostępny w recepcji Klubu.
 7. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienną kartę członkowską, którą zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu, personel Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu osobom o ile nie okażą karty członkowskiej, personel może zażądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) w celu prawidłowej tożsamości Członka Klubu. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karty członkowskiej przez Członka Klubu i osobie trzeciej jest zabroniona.
 8. W przypadku utraty lub zniszczenia karty członkowskiej Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić recepcję Klubu. Wydanie nowej karty nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł oraz ustaleniu danych osobowych Członka Klubu.
 9. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
 10. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka Klubu. W przypadku tym Członkowi Klubu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty za czas od jej zawarcia do dnia złożenia oświadczenia przez Klub o odstąpieniu od niej.
 11. Dla Umów na czas określony 6 miesięcy Członek Klubu ma możliwość zawieszenia na maksymalnie 30 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Zawieszenie Umowy jest możliwe 2 razy na okres minimum 14 dni podczas trwania Umowy. Tym samym termin zapłaty ulega automatycznemu przesunięciu o okres zawieszenia Umowy.
 12. Dla Umów na czas określony 12 miesięcy Członek Klubu ma możliwość zawieszenia na maksymalnie 60 dni bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Zawieszenie Umowy jest możliwe 4 razy na okres minimum 14 dni podczas trwania Umowy. Tym samym termin zapłaty ulega automatycznemu przesunięciu o okres zawieszenia Umowy.
 13. Członek Klubu może przenieść uprawnienia wynikające z Umowy na rzecz innej osoby po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody Klubu na przepisanie Umowy. Opłata za dokonanie cesji praw wynikających z Umowy wynosi 20 zł.
  &3. Opłaty
 1. W przypadku gdy Umowa została podpisana na czas określony opłata za karnet jest pobierana z góry, na początku okresu rozliczeniowego. Pierwsza płatność następuje w dniu podpisania Umowy a kolejne w odstępach miesięcznych przez cały okres obowiązywania Umowy.  Opłacenie następuje gotówką lub kartą płatniczą, bądź elektronicznie za pomocą systemu Gymsteer.
 2. W przypadku opóźnienia w opłacie za karnet Klub po uprzednim zawiadomieniu za pośrednictwem jednego z kanałów, telefonicznie, smsem, mailowo, pisemnie lub osobiście Członka Klubu o zaległościach, może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w uprawnieniach wstępu do Klubu.
 3. W razie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach nie jest on uprawniony do wstępu do Klubu a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
 4. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłaty za karnet przekraczających 7 dni pomimo wcześniejszego uregulowania wszystkich zaległości, Klub może rozwiązać Umowę z Członkiem Klubu w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego.
 5. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie wskazanym w &3 pkt 4 w przypadku chęci zawarcia Umowy zobowiązany jest w pierwszej kolejności do uregulowania wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej Umowy. W przypadku Umów zawartych na czas określony wysokość opłat za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.
 6. Członkowie Klubu korzystający z Karnetów na preferencyjnych warunkach zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji uczniowskiej, studenckiej / legitymacji emeryta, rencisty. Dane te wykorzystywane będą w celu potwierdzenia uprawnień.
 7. Uprawnienia wynikające z &3 pkt 6 nabywają: uczniowie i studenci do 26 roku życia oraz emeryci, renciści od 60 roku życia.
  &4. Zasady korzystania z usług Klubu
 1. Korzystanie z Klubu możliwe jest we wszystkie dni w godzinach otwarcia Klubu, przy czym w zajęciach grupowych – zgodnie z terminarzem zajęć grupowych ustalonym w Klubie. Klub otwarty jest w godzinach i dniach określonych na stronie internetowej Klubu www.panaceumfitness.pl oraz w recepcji Klubu.
 2. Każdy Klient korzystający z Klubu, zobowiązany jest przestrzegać zasad czystości oraz ogólnie przyjętych norm poprawnego zachowania a w szczególności do:
– stosowania się do Regulaminów, instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów – dbania i poszanowania mienia znajdującego się w Klubie – noszenia zmiennego ubioru sportowego i zmiennego obuwia sportowego przeznaczonego do ćwiczeń w salach Klubu – używania w trakcie ćwiczeń na maszynach oraz matach ręczników – podporządkowania się zaleceniom instruktorów, trenerów oraz zarządzeniom Klubu.
 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania jakichkolwiek środków odurzających, dopingujących oraz narkotyków.
 3. Osoby naruszające zasady porządku będą proszone o opuszczenie Klubu.
 4. Klub może dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Członków Klubu drogą elektroniczną, zamieszczenie informacji za stronie internetowej Klubu oraz w recepcji.
  &5. Warunki zdrowotne wymagane dla udziału w zajęciach w Klubie i możliwości korzystania z siłowni
 1. W przypadku wystąpienia skaleczeń, zakażenia lub dolegliwości, które mogą być zagrożeniem dla pozostałych Członków Klubu, instruktor ma prawo ograniczyć lub zakazać Członkowi Klubu korzystania z urządzeń lub uczestnictwa w zajęciach.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki zaistniałe u Członków Klubu podczas korzystania przez niego z usług dostępnych w Klubie nie powstałych z winy Klubu.
  &6. Mienie Klienta
 1. Na czas pobytu w Klubie Członkowi Klubu zostaje udostępniona szafka odzieżowa znajdująca się w szatni zamykana na kluczyk. Przed wyjściem z Klubu Członek Klubu ma obowiązek oddać kluczyk w recepcji.
 2. Członek Klubu ma obowiązek przechowywania rzeczy wyłącznie w szafce w szatni, która udostępniana i wykorzystywana jest wyłącznie w godzinach otwarcia Klubu.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klubowicza na teren Klubu.
 4. Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki zgłasza się w recepcji, wydanie nowego kluczyka nastąpi po uiszczeniu opłaty w wysokości 20 zł.
&7. Postanowienia końcowe
 1. Instruktorzy oraz recepcja Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi, wnioski, propozycje dotyczące działalności Klubu można zgłaszać mailowo na adres recepcji.
 2. Zmiany Regulaminu podaje się niezwłocznie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji Klubu lub na stronie internetowej Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków Klubu, którzy po ich uprzednim poinformowaniu nie zgłosili sprzeciwu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
 1. Siłownia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 22:00, w soboty 7:00 – 20:00, w niedziele 9:00 – 20:00.
 2. Na siłowni obowiązuje strój sportowy – odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 3. Członkowi Klubu zobowiązani są do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie wyposażenia i urządzeń Klubu w czystości.
 4. Na siłowni obowiązuje zachowanie porządku i czystości. Po skończonych zajęciach należy odłożyć na miejsce urządzenia z których korzystało się w czasie ćwiczeń.
 5. Do Klubu nie mają wstępu osoby poniżej 15 roku życia, z wyjątkiem sytuacji gdy Klub, rodzić lub opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie w tym zakresie.
 6. Z siłowni nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz posiadające jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń.
 7. Osoby korzystające z siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność i ryzyko. Panaceum Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia wywołanymi nadmiernymi obciążeniami  w trakcie ćwiczeń.
 8. O wszelką pomoc w sprawie sprzętu należy zgłaszać się do pracownika Panaceum Fitness Club.
 9. Korzystając z siłowni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności rzucać sprzętem siłowym oraz niszczyć sprzętu będącego w wyposażeniu siłowni.
 10. Osoby winne zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia sprzętu i wyposażenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 11. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z obiektu.
 12. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać pracownikom Panaceum Fitness Club w recepcji.
REGULAMIN SAUN
 1. Zespół saun jest integralną częścią obiektu Panaceum Fitness Club. Obowiązują w nim przepisy Ogólnego Regulaminu oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun korzystający powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Zespół saun jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
 4. Zespół saun jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z tym, że ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 5. Z saun należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienie skóry.
 6. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki, z których jeden służy do wycierania a drugi jako podkładka na ławkę.
 7. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunach należy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.
 8. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń.
 9. Z saun mogą korzystać osoby wyłącznie zdrowe.
 10. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby:
 11. – chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych,
 12. – ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką,
 13. – chore na tarczycę,
 14. – w ciąży,
 15. – chore na padaczkę (epilepsję),
 16. – małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji,
 17. – osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego.
 18. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z zespołu saun konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
 19. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających z sauny.
 20. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 21. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
 22. Przed opuszczeniem zespołu saun i wyjściem do strefy siłowni istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia bez użycia mydła.
 23. Po saunie należy wypocząć około 20-30 minut. Wskazane jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1 l).
 24. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 25. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie opuścić kabinę i powiadomić personel saunarium, który udzieli pierwszej pomocy.
 26. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w przypadku złego samopoczucia.
 27. Osoby nieletnie poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z sauny.
 28. Zabrania się regulacji urządzeń saun, w szczególności regulacji nagrzewania pieca.
 29. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun należy zgłaszać personeli saun.
 30. Panaceum Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

KONTAKT

tel: 795 074 167

e-mail: kontakt@panaceumradomsko.pl

ul. Sierakowskiego 15-17,
97-500 Radomsko

Zaprojektowane i wykonane przez Sec IT 2019